Vi driver projektet från idé till lagakraftvunnen detaljplan

Ofta innebär utveckling av fastigheter att gällande detaljplan måste ändras eller att en helt ny detaljplan måste tas fram. Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Att styra detaljplaneprojekt innebär att kunna Plan- och bygglagen, Miljöbalken, VA-lagen samt Fastighetsbildningslagen så att man kan bevaka att olika krav som dyker upp under planprocessen har laglig bakgrund. Det gäller även att bevaka så att detaljer i planen faktiskt stödjer det vi är ute efter. Olika krav eller inspel från olika instanser under planprocessen kan snabbt omöjliggöra genomförandet av en projektidé. Här kan nämnas hur man hanterar buller, dagvatten eller antikvariska hänsyn. Aurum styr konsulter och ifrågasätter felaktiga slutsatser och överkrav. I en plankarta ligger verkligen djävulen i detaljerna och små “felritningar” kan innebära stora konsekvenser i senare skeden. Genom att delta i detaljplaneprocessen kan vi bevaka och säkerställa att byggrätten faktiskt möjliggör genomförandet av er idé.

Det är även viktigt att rätt frågor utreds i rätt tid så att man så tidigt som möjligt kan klarlägga eventuella särintressen som kan störa kommande syfte med planen. Plan- och bygglagen är byggd för att kunna hantera olika särintressen så att en avvägning för samhällets bästa kan ske. Det gäller att förstå detta och veta hur det kan hanteras. Att behandla problem i tidigt skede skyddar din investering och sparar tid och resurser.

Det finns även en tendens i detaljplaneprojekt att de drar iväg i tid eller sakta dör när motstridiga intressen identifieras. Ibland är det oundvikligt men oftast beror det på otillfredsställande tidsstyrning eller konflikträdsla när intressen ställs mot varandra. Aurum hjälper er att upprätta detaljerade tidplaner över planärendet och ser till att dokumentation kommer fram till viktiga beslutsmöten samt ser till att avvägning mellan intressen inte lamslår en process inom kommunen. Missar man ett beslutsmöte tappar man mellan en och tre månader per gång. Med tanke på att varje projekt skall upp till flera olika politiska beslut kan detta innebära stora förseningar. Motstridiga intressen kan lamslå hela processen då det ofta är otydligt vem som skall fatta beslutet. Många gånger blir det då fördjupade utredningar som drar ut på tiden. Här gäller det att förstå och nyttja den inbyggda styrkan i Plan- och bygglagen.

Aurum företräder även fastighetsägare som plankonsult genom att driva processen, handla upp utredningar, styra konsulter och författa planhandlingarna.

Vi bevakar resultatet av planarbetet så att förändringar löpande kommuniceras så att kalkylerna löpande kan uppdateras för att hålla beslutsunderlagen aktuella.

Under planarbetet kommer det att behöva tecknas ett planavtal och ibland exploaterings- eller genomförandeavtal. Det är inte ovanligt att kommuner ställer krav som inte har lagstöd i dessa avtal. Då gäller det att ha kompetensen att bevaka innehållet. Exploateringsavtal är reglerade och kan komma att innehålla stora kostnader för byggherren varför det gäller att få fram detta i tidigt skede så att konsekvenserna kan komma med i beslutsunderlaget. Aurum har stor vana att granska och förhandla dessa för kunds räkning.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så svarar vi inom kort.

Våra tjänster

Vi analyserar potentiella utvecklingsmöjligheter

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att er att realisera gömda värden. Läs mer

Vi upphandlar och styr konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekterings­skedet finns ett stort behov av utredningar. Läs mer

Vi driver utvecklingsprojekt

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Läs mer

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal. Läs mer

Vi driver detalj­planeprojekt

Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Läs mer

Vi upphandlar och styr entreprenader

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Läs mer

Redo för nästa steg?

Vi hjälper er att lyckas med er fastighetsutveckling genom att minimera riskerna och säkerställa måluppfyllelse i projekten. Välkomna till oss!